نحوه تماس

اين سايت شخصي و متعلق به آقاي علي مرادي معاون پشتيباني و مدرس دانشكده نفت اهواز و همچنين مدرس دانشگاه آزاد اسلامي (واحد اهواز) است.

دانشجوي عزيز:

با توجه به مشغله كاري در ساعات اداري و لزوم رسيدگي به امور شخصي در ساعات غيراداري، زياد بودن تعداد دانشجويان و نداشتن وقت كافي، متأسفانه امكان پاسخگويي به تماس شما دانشجويان عزيز بر روي خط تلفن همراه اينجانب در ساعات اداري و غير اداري وجود ندارد پيشاپيش از اين كه تماس شما  بي پاسخ خواهد ماند عذرخواهي مي نمايم.

اطمينان داشته باشيد كليه پيام هاي ارسالي شما بر روي تلگرام بررسي و ضمن دادن ترتيب اثر به آنها، در صورت لزوم پاسخ نيز داده خواهد.

آي دي تلگرام شخصي: moradi98@

ايميل شخصي: putmoradi @ gmail.com

لازم به ذكر است اين سايت و ساير سامانه هاي اطلاع رساني و ارتباطي اعلام شده، شخصي بوده و هيچگونه ارتباطي با سمت و مسئوليت سازماني اينجانب ندارد.