عنوان سمت فعلي:

معاون پشتيباني دانشكده نفت اهواز

سازمان

عنوان مسئوليت

تاریخ شروع

تاريخ پايان

دانشگاه صنعت نفت- آموزشكده فني اهواز

مسئول امور دانشجويي

1371/12/19

1372/10/10

دانشگاه صنعت نفت- آموزشكده فني اهواز

رئيس خدمات عمومي

1372/10/11

1374/06/13

دانشگاه صنعت نفت – ستاد دانشگاه در جنوب

رئيس امور قراردادها

1374/06/14

1377/03/30

دانشگاه صنعت نفت- دانشكده نفت اهواز

مسئول تداركات و انبارها

1377/03/31

1378/10/18

دانشگاه صنعت نفت- دانشكده نفت اهواز

رئيس خدمات عمومي

1378/10/19

1379/08/20

دانشگاه صنعت نفت- دانشكده نفت اهواز

مسئول آموزشهاي ضمن خدمت

1379/08/21

1382/10/01

دانشگاه صنعت نفت- دانشكده نفت اهواز

حسابدار ارشد پرداختها- حسابدار مالي

1382/10/02

1383/12/29

دانشگاه صنعت نفت- دانشكده نفت اهواز

سندرس ارشد و متصدي بودجه و كنترل هزينه ها

1384/01/01

1384/08/23

دانشگاه صنعت نفت- دانشكده نفت اهواز

رئيس امور اداري

1384/08/24

1386/07/30

دانشگاه صنعت نفت- دانشكده نفت اهواز

رئيس امور آموزشي

1386/08/01

1394/02/29

دانشگاه صنعت نفت- دانشكده نفت اهواز رئيس امور اداري و خدمات 1393/08/03 1394/06/02
دانشگاه صنعت نفت- دانشكده نفت اهواز معاون دانشجويي 1394/06/02 1395/08/25

دانشگاه صنعت نفت- دانشكده نفت اهواز

معاون پشتيباني 1395/08/26 تا كنون ادامه دارد