دانشجوي عزيز:

با توجه به مشغله كاري در ساعات اداري و لزوم رسيدگي به امور شخصي در ساعات غيراداري، زياد بودن تعداد دانشجويان و نداشتن وقت كافي، متأسفانه امكان پاسخگويي به تماس شما دانشجويان عزيز بر روي خط تلفن همراه اينجانب در ساعات اداري و غير اداري وجود ندارد پيشاپيش از اين كه تماس شما  بي پاسخ خواهد ماند عذرخواهي مي نمايم.

اطمينان داشته باشيد كليه پيام های شما بر روي تلگرام بررسي و ضمن دادن ترتيب اثر به آنها، در صورت لزوم پاسخ نيز داده خواهد.

آي دي تلگرام شخصي: moradi98@

لازم به ذكر است اين سايت و ساير سامانه هاي اطلاع رساني و ارتباطي اعلام شده، شخصي بوده و هيچگونه ارتباطي با سمت و مسئوليت سازماني اينجانب ندارد.

دروس نيمسال اول 98-97:

اقتصاد مهندسی

برای دانشجویان رشته مهندسی برق

دانشگاه صنعت نفت

*****

برنامه ترم بندي

رشته مهندسي برق

برنامه ترم بندي ورودي 92 به بعد

دانشگاه آزاد اسلامی

از اين قسمت هر روز يك داستان جديد بخوانيد